Ochrana osobných údajov

Základné ustanovenia

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Mgr. art. Ján Jánoš. (ďalej len: „správca“).

Kontaktné údaje správcu sú:

adresa: Vyšnokubínska 27/42, Vyšný Kubín 02601
email: info@atelierhora.com
telefón: -
Zodpovedná osoba: Mgr. art. Ján Jánoš

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

Správca sa zaväzuje postupovať v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

Zdroje a Kategórie spracovávaných osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, účelom spracovania osobných údajov je
  • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť,
  • spracovanie účtovnej agendy,
  • zabezpečenie reklamácie.
 • súhlas so spracúvaním osobných údajov – čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR, účelom spracovania osobných údajov je
  • spätné kontaktovanie prostredníctvom kontaktného formuláru (meno a kontakt).

Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (uchovávané do uplynutia záručnej doby od posledného plnenia).

Po uplynutí tejto doby uchovávania osobných údajov správca zlikviduje tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania a doba uchovania sa skončila.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 • podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácií platieb na základe zmluvy

Správca nemá v úmysle predať osobné údaje do tretích krajín (krajiny mimo EU) alebo medzinárodných organizácií.

Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte

 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade na obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR
 • právo vzniesť námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a
 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne nebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v týchto podmienkach.

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

Podmienky zabezpečení osobných údajov

Odoslaním požiadavky z internetového kontaktného formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom kontaktného formuláru. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach www.atelierhora.com

Správa cookies

Fungovanie

Cookie je súbor, ktorý umožňuje webovej stránke uchovať informácie týkajúce sa prezerania webovej stránky na Vašom zariadení (napr. počet prístupov na stránku, navštívené stránky, a pod.).

Súbory cookies uložené vo Vašom počítači môžete kedykoľvek vymazať, zakázať ukladanie nových súborov cookies alebo dostávať upozornenie pred tým, ako budú nové súbory cookies uložené, a to tak, že si zmeníte nastavenie Vášho prehliadača.

Pokiaľ súbory cookies vyžadujú Váš súhlas, pred tým ako môžu byť uložené, žiadame Vás o tento súhlas prostredníctvom tlačidla „Súhlasím“ zobrazenom na prvej strane webových stránok, na ktorú sa dostanete, kde je jasne uvedené, že tým, že budete v prezeraní webových stránok pokračovať, tak s používaním cookies súhlasíte.


Cookie

Google Analytics (_ga, _gid a _gat)

Google Analytics je analytický nástroj spoločnosti Google, ktorý nám pomáha porozumieť, akým spôsobom návštevníci využívajú stránky. Pri prechádzaní webovými stránkami sa zaznamenáva vaša IP adresa, ako dlho sa na stránke zdržíte, a z ktorej stránky prichádzate. Používame súbory cookie Google Analytics (_ga, _gid a _gat) na meranie správania návštevníkov webu s exspiráciou 1 minúta, 24 hodín a 2 roky.

Účel

Používame súbory cvokies Google Analytics (_ga, _gid a _gat) na meranie správania návštevníkov webu s cieľom vyhodnocovania používania stránky, vytvárania správ o jej aktivite a zlepšovania budúceho používateľského zážitku.

Expirácia

_ga s expiráciou 2 roky _gid s expiráciou 24 hodín _gat s expiráciou 1 minuta