Reklamačný poriadok

Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim pri uplatňovaní reklamácií zo zmlúv uzatvorených prostredníctvom kontaktného formuláru dostupného na webovom sídle www.atelierhora.com. Ďalšie práva a povinnosti spotrebiteľa ako aj dodávateľa upravuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľom webu je :

Mgr.art. Ján Jánoš
Vyšnokubínska 27/42
Vyšný Kubín 02601
Kontaktný e-mail: info@atelierhora.com
Tel. kontakt: -

(ďalej len „Predávajúci“)

Kupujúci

znamená osoba, ktorá si elektronickým formulárom objedná tovar na webovej adrese Predávajúceho www.atelierhora.com

Reklamácia

Reklamáciou sa rozumie uplatnenie práv spotrebiteľa zo zodpovednosti dodávateľa za vady tovaru alebo poskytnutie služby.

VOP

všeobecné obchodné podmienky elektronického obchodu

Vybavením reklamácie

sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Podmienky reklamácie

Dodávaný tovar musí mať Kupujúcim požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť, bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí Kupujúcim, a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobre (ak nejde o spotrebný tovar). Pri tovare predávanom za nižšiu cenu Predávajúci nezodpovedá za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.

Záručná doba na zakúpený tovar je 24 mesiacov, ak Predávajúci neuviedol dlhšiu záručnú dobu v záručnom liste. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (§ 627 Občianskeho zákonníka).

Reklamácia začína uplatnením práva Kupujúceho voči Predávajúcemu.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

Kupujúci môže svoje právo uplatniť prostredníctvom pošty alebo osobne. Reklamáciu môže Kupujúci uplatniť prostredníctvom kontaktného formulára ktorý je dostupný na www.atelierhora.com alebo stiahnúť formulár tu. Vyplnený formulár spolu s tovarom Kupujúci doručí na adresu Predávajúceho.

Ak Kupujúci tovar zasiela poštou je povinný ho vhodne zabaliť.

Práva zo zodpovednosti za vady je Kupujúci povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do konca záručnej doby.

Kupujúci má podľa § 622 – § 624 Občianskeho zákonníka, nasledujúce práva:

 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená.
 • Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 • Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nie je možné vec riadne užívať.
 • Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 • Ak bola vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.
 • Dodávateľ nezodpovedá za:
  • Mechanické poškodenie tovaru (rozbitie kameňa, poškriabanie výrobku, zdeformovanie/zalomenie, poškriabanie drahého kovu, stlačenie alebo prasknutie prsteňa, poškodenie šperku chemickými látkami, nevhodnými čistiacimi prostriedkami, používaním čistiacich handričiek na matovaný a gravírovaný povrch)
  • Bežné opotrebovanie tovaru
  • Vypadnutie kameňa alebo perly, spôsobené mechanickým poškodením (nárazom, pádom, neprimeraným tlakom na lôžko kameňa, pri kontakte s horúcou vodou a pod.)
  • Znehodnotenie tovaru spôsobené nevhodnou starostlivosťou
  • Vady na ktoré spotrebiteľa vyslovene upozornil.

Na základe rozhodnutia Kupujúceho o uplatnení práva podľa bodu ( Práva zo zodpovednosti za vady je Kupujúci povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do konca záručnej doby. ) rozhodne Predávajúci o vybavení reklamácie hneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň, kedy Predávajúci od Kupujúceho tovar prevzal. Ak sa tovar zasiela poštou, za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň, kedy bol tovar daný na prepravu dopravcovi, lehota na vybavenie reklamácie však začína plynúť až odo dňa doručenia tovaru Predávajúcemu.

Doba od uplatnenia reklamácie až do okamihu, kedy vznikla Kupujúcemu povinnosť reklamovaný tovar prevziať, sa do záručnej doby nezapočítava.

O spôsobe vybavenia reklamácie rozhoduje Predávajúci. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • odovzdaním opraveného tovaru,
 • výmenou tovaru,
 • vrátením kúpnej ceny tovaru,
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,v
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru,
 • výzvou na prevzatie plnenia.

Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na webe www.atelierhora.com.

Predávajúci si vyhradzuje právo reklamačný poriadok do budúcna meniť.

Vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa spravujú reklamačným poriadkom, ktorý bol platný a účinný v čase uzatvárania zmluvy.