Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Zmluva uzatvorená na diaľku

znamená zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim odoslaním objednávky prostredníctvom elektronického formulára dostupného vo webovom sídle predávajúceho a jej akceptáciou predávajúcim, t.j. zaslaním spätného potvrdenia objednávky (ďalej aj len ako „Zmluva“).

Všeobecné obchodné podmienky

znamená úpravu práv a povinností predávajúceho a kupujúceho pri predaji a kúpe tovaru na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku (ďalej aj len ako „VOP“). VOP nadobúdajú platnosť dňom zverejnenia na www.atelierhora.com a sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú vyslovene upravené v týchto VOP sa riadia najmä nasledujúcimi právnymi predpismi Slovenskej republiky v ich platnom a účinnom znení:

 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. (ďalej len OZ).
 • Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (ďalej len zákon č. 102/2014 Z. z.)
 • Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.
 • Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predávajúci

Mgr.art. Ján Jánoš, so sídlom Vyšnokubínska 27/42, Vyšný Kubín 02601 (ďalej len “Predávajúci”)

Kontaktné údaje Predávajúceho:

Mgr.art. Ján Jánoš
Vyšnokubínska 27/42
Vyšný Kubín 02601
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT: GIBA SK BX
Kontaktný e-mail: info@atelierhora.com
Tel. kontakt: -

Kupujúci

znamená osoba, ktorá si elektronickým formulárom objedná tovar na webovej adrese Predávajúceho www.atelierhora.com

Objednávka

nezáväzný návrh na uzatvorenie zmluvy, ktorý adresuje Kupujúci Predávajúcemu prostredníctvom formulára, ktorým kupujúci prejaví záujem o uzatvorenie zmluvy o dodaní tovaru. Formulár vyvolá používateľ (kupujúci) kliknutím na tlačidlo „Kontaktovať“.

Potvrdenie o prijatí objednávky

je formulár vydaný predávajúcim, ktorý je tak označený, a obsahuje: identifikáciu objednaného tovaru (spravidla grafický návrh, ilustračnú fotografiu alebo iné katalógové označenie tovaru), údaje o hmotnosti, veľkosti a druhu kovu z ktorého je produkt vyrobený, údaje o počte, veľkosti a druhu kameňov, ktoré sú súčasťou produktu, termín a adresu dodania a ďalšie špecifikácie, na ktorých sa spotrebiteľ a dodávateľ individuálne dohodli. Tento formulár nie je potrebné potvrdzovať.

Záväzná akceptácia

je potvrdenie záväznej objednávky kupujúcim, ktorým dochádza k uzatvoreniu Zmluvy o zhotovení veci na zákazku.

Zmluva o zhotovení veci na zákazku

je Zmluva o dielo, uzatvorená podľa § 631 a nasl. a § 633 a nasl. OZ, ak má byť tovar vyrobený podľa špecifických požiadaviek kupujúceho.

Odoslanie objednávky

Pre podávanie objednávok prostredníctvom kontaktného formuláru, nie je potrebná registrácia.

Pre podanie objednávky je nevyhnutné uviesť meno, priezvisko a e-mailovú adresu a súhlasiť s týmito VOP.

Vyplnením kontaktného formulára udeľuje kupujúci predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom spracovávania objednávky ako aj uzatvorenia zmluvy o dodaní tovaru a doručenia tovaru.

Kupujúci zodpovedá za správnosť a pravdivosť údajov, ktoré poskytne predávajúcemu pri uskutočnení objednávky ako aj počas ďalšej komunikácie.

V prípade, že je predmetom objednávky tovar zhotovovaný na zákazku a podľa špecifických požiadaviek kupujúceho je možné objednávku bezplatne odvolať najneskôr do zaplatenia zálohy. Po zaplatení zálohovej platby môže kupujúci objednávku stornovať v súlade s čl. Odstúpenie od zmluvy zo strany dodávateľa pre nemožnosť plnenia týchto VOP.

Záväzné potvrdenie objednávky

Po kompletizácií objednávky predávajúcim obdrží kupujúci od predávajúceho záväznú objednávku.

Zmluva o zhotovení veci na zákazku medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorej predmetom je tovar uvedený v záväznej objednávke je uzatvorená okamihom jej akceptácie.

Záväznú objednávku je potrebné zo strany kupujúceho akceptovať jedným z nasledujúcich spôsobov, a to:

 • odoslaním správy potvrdzujúcej obsah záväznej objednávky (napr. Áno, Súhlasím a pod.) na elektronickú kontaktnú adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP, resp. na adresu, z ktorej bola spotrebiteľovi zaslaná záväzná objednávka.
 • zaplatením zálohovej platby na účet predávajúceho, ktorý je uvedený v zálohovej faktúre.

Po tom, čo kupujúci akceptuje záväznú objednávku a dôjde k uzatvoreniu Zmluvy o zhotovení veci na zákazku obdrží od predávajúceho formulár potvrdenie objednávky. Tento formulár slúži ako potvrdenie o uzatvorení zmluvy o zhotovení veci na zákazku.

Platba

Cena Tovaru

Cena Tovaru je uvedená v online cenníku pri jednotlivých výrobkoch. Konkrétna Kúpna cena, ktorú je Kupujúci povinný uhradiť za objednaný Tovar je uvedená v Objednávke odoslanej Kupujúcim a tiež v Potvrdení o prijatí objednávky Predávajúcim. Kúpna cena zahŕňa cenu samotného tovaru a obalový materiál.

Predávajúci nie je platiteľom DPH.

Pri vykonávaní platieb uvádzajte správne variabilné symboly podľa faktúry.

Spôsob platby

 • Dobierka - Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za Tovar dohodnutú Kúpnu cenu v hotovosti pri prevzatí Tovaru. Tento spôsob platby sa vzťahuje iba na zaplatenie zvyšnej časti Kúpnej ceny po odrátaní Zálohovej platby.
 • Bezhotovostný bankový prevod - Kupujúci zaplatí Kúpnu cenu za Tovar vopred bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho,

Zálohová platba.

V prípade niektorých tovarov, najmä tovarov vyrábaných na mieru, môže byť Predávajúcim požadovaná zálohová platba. V takom prípade Kupujúci bez ohľadu na zvolený spôsob platby uhradí zálohovú platbu na účet Predávajúceho do 15 dní odo dňa potvrdenia objednávky a obdržania zálohovej faktúry, inak objednávka zaniká. O potrebe zálohovej platby bude Kupjúci informovaný vopred, pred záväzným odoslaním objednávky a potreba zálohovej platby bude uvedená aj v potvrdení objednávky.

Doprava

Lehoty na odoslanie tovaru

Tovar, ktorý je na sklade odošle Predávajúci na prepravu Kupujúcemu najneskôr do 3 pracovných dní

Tovar, ktorý je potrebné vyrobiť t. j. tovar na zákazku odošle Predávajúci na prepravu Kupujúcemu najneskôr do 30 pracovných dní, od potvrdenia objednávky a zaplatenia zálohovej platby, ak pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak, alebo nebolo inak dohodnuté.

Lehota na odoslanie tovaru, ktorý sa už nachádza na sklade začína plynúť v závislosti od spôsobu platby, ktorý Kupujúci zvolil. Pri platbe:

 • Prevodom na účet, začína lehota plynúť odo dňa nasledujúceho po dni pripísania platby na účet Predávajúceho.
 • Dobierka alebo platba u kuriérazačína lehota plynúť odo dňa nasledujúceho po dni potvrdenia objednávky.

Doručenie tovaru

V závislosti od výberu spotrebiteľa je objednaný tovar doručovaný prostredníctvom pošty, externých kuriérov alebo ho po dohode s dodávateľom možno vyzdvihnúť osobne. O odovzdaní tovaru doručovateľovi a obstaraní prepravy, či možnosti vyzdvihnutia tovaru, bude spotrebiteľ informovaný e-mailom.

Termín a cena doručenia tovaru sa riadia aktuálnymi cenníkmi externého partnera, ktorého službu si Kupujúci dohodol s Predávajúcim. O cene a termíne doručenia je Kupujúci informovaný v rámci komunikácie s Predávajúcim.

Zodpovednosť za vady tovaru

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru podľa § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Záručná doba na zakúpený tovar je 24 mesiacov, ak Predávajúci neuviedol dlhšiu záručnú dobu v záručnom liste. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (§ 627 Občianskeho zákonníka).

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nie je možné vec riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Dodávateľ nezodpovedá za:

 • mechanické poškodenie tovaru (rozbitie kameňa, poškriabanie výrobku, zdeformovanie/zalomenie, poškriabanie drahého kovu, stlačenie alebo prasknutie prsteňa, poškodenie šperku chemickými látkami, nevhodnými čistiacimi prostriedkami, používaním čistiacich handričiek na matovaný a gravírovaný povrch)
 • bežné opotrebovanie tovaru
 • vypadnutie kameňa alebo perly, spôsobené mechanickým poškodením (nárazom, pádom, neprimeraným tlakom na lôžko kameňa, pri kontakte s horúcou vodou a pod.)
 • znehodnotenie tovaru spôsobené nevhodnou starostlivosťou
 • vady na ktoré spotrebiteľa vyslovene upozornil.

Odstúpenie od zmluvy zo strany Kupujúceho

Odstúpením od zmluvy sa zmluva ruší od začiatku.

Kupujúci má od okamihu uzatvorenia zmluvy právo na odstúpenie od uzatvorenej zmluvy, aj bez uvedenia dôvodu, a to až do 14 dní odo dňa dodania tovaru (t. j. od fyzického prevzatia tovaru Kupujúcim), ak ho o tomto jeho práve dodávateľ riadne a včas informoval v súlade s § 3 ods. 1 písm. h) zákon č. 102/2014 Z. z. Inak má Kupujúci toto právo až do uplynutia lehoty 14 dní odo dňa, kedy ho o možnosti odstúpenia od zmluvy informoval Predávajúci v súlade so zákonom. Ak Kupujúci nebol o možnosti odstúpenia od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru vôbec informovaný, má možnosť odstúpiť do 12 mesiacov a 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

V súvislosti so zmluvami o dodaní tovaru, ktoré sú uzatvárané prostredníctvom elektronického obchodu, spotrebiteľ nemôže od zmluvy odstúpiť ak:

 • bol tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, bol tovar zhotovený na mieru, alebo bol osobitne určený pre jedného spotrebiteľa (zásnubné prstene a obrúčky, ktoré sú zhotovené na mieru)
 • ide o tovar, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

Právo na odstúpenie od zmluvy môže Kupujúci voči Predávajúcemu vykonať písomne alebo emailom na adresu Predávajúceho. Právo môže Kupujúci vykonať aj tak, že na uvedenú adresu zašle vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý bol Kupujúcemu doručený na e-mail alebo si ho môže stiahnúť tu.

Po odoslaní formulára na odstúpenie od zmluvy, resp. v prípade písomného odstúpenia spolu s formulárom, zašle Kupujúci Predávajúcemu na svoje vlastné náklady aj všetok dodaný tovar, od ktorého kúpy odstupuje, a to na adresu Predávajúceho. Po predchádzajúcej dohode s Predávajúcim, je tento tovar možné na uvedenej adrese vrátiť aj osobne.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu. Lehota 14 dní sa považuje za zachovanú, ak v posledný deň lehoty Kupujúci odovzdá tovar na prepravu k Predávajúcemu.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe uzatvorenej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

Pri odstúpení od zmluvy znáša Kupujúci náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu. Ak tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť poštou, znáša Kupujúci aj tieto náklady vrátenia.

Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Storno objednávky na mieru

1. V prípade, že predmetom objednávky bol tovar, pri ktorom nie je možné od uzatvorenej zmluvy odstúpiť podľa bodu 3 týchto VOP sekcia Storno objednávky na mieru, môže Kupujúci objednávku bezplatne stornovať do 24 hod. od jej potvrdenia, za podmienky náhrady účelne vynaložených nákladov Predávajúcemu.

2. Až do zhotovenia diela môže Kupujúci od zmluvy odstúpiť, je však povinný zaplatiť Predávajúcemu sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.

3. Pri určení zlomkovej hodnoty kovu sa vychádza z maloobchodných výkupných cien určitého druhu kovu v čase storna objednávky. Ak suma storna ponížená o zlomkovú hodnotu kovu bude záporná Kupujúcemu nevzniká nárok na vrátenie rozdielu.

Odstúpenie od zmluvy zo strany dodávateľa pre nemožnosť plnenia.

Predávajúci si vyhradzuje právo od uzatvorenej zmluvy odstúpiť, ak medzičasom objednaný materiál je u externého dodávateľa nedostupný, alebo tovar vzhľadom na výraznú zmenu ceny nemožno dodať za dohodnutú cenu. O tejto skutočnosti Predávajúci informuje Kupujúceho bez zbytočného odkladu.

V prípade odstúpenia od zmluvy Predávajúcim budú prijaté zálohové platby Kupujúcemu vrátené rovnakým spôsobom ako ich Predávajúci prijal.

Práva Predávajúceho na odstúpenie od zmluvy, ktoré mu ako veriteľovi môžu vzniknúť podľa OZ nie sú týmto článkom nijako dotknuté.

Alternatívne riešenie sporov

Prípadné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim môžu byť riešené aj podľa Zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na adresu info@atelierhora.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z.

ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z. Návrh môže Kupujúci podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona 391/2015 Z. z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk

Subjektom, ktorý je zo zákona príslušným na alternatívne riešenie sporov medzi Kupujúcim a Predávajúcim vzniknutých zo zmlúv, ktoré boli uzatvorené podľa týchto VOP, je:

Slovenská obchodná inšpekcia

Sídlo subjektu: Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27

IČO: 17 33 19 27

Adresa na doručovanie písomnosti:

Slovenská obchodná inšpekcia

Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Prievozská 32, p. p. 29

827 99 Bratislava 27

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe:

adr@soi.sk

ars@soi.sk

tel.: +421 2 582 72 123, +421 2 582 72 141

fax.: +421 2 534 14 996

Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webovom sídle.

Predávajúci si vyhradzuje právo všeobecné obchodné podmienky do budúcna meniť.

Vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa spravujú všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré boli platné a účinné v čase uzatvárania zmluvy.

Záväzné znenie zákonov môžete bezplatne nájsť na stránke https://www.slov-lex.sk/domov